Debtus

Wooden justice gavel and block with brass

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

W przypadku wyczerpania możliwości polubownego rozwiązania sporu oferujemy asystę w postepowaniach sądowych przed sądami powszechnymi w zakresie prawa cywilnego i karnego, oraz w postepowaniach arbitrażowych/mediacjach. Obsługę prawną prowadzą licencjonowani prawnicy wraz z zespołem asystenckim.

 • profesjonalna reprezentacja prawna w zakresie prawa cywilnego i karnego we wszystkich instancjach przed wszystkimi sądami, również przed Sądem Najwyższym,
 • profesjonalna reprezentacja prawna w zakresie postępowania arbitrażowego, uznawanie wyroków sądów polubownych,
 • uznawanie i wykonywanie wyroków sądów zagranicznych,
 • gromadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej sporu,
 • przygotowanie strategii postępowania,
 • przygotowanie Klienta do sporu sądowego lub arbitrażowego,
 • profesjonalna mediacja – jeśli istnieje możliwość polubownego zamknięcia sprawy bez udziału sądu, wyłącznie przy udziale profesjonalnego prawnika/radcy prawnego.
 • postepowanie w trybie nakazowym,
 • postepowanie upominawcze oraz Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU),
 • postępowanie zwykłe (spory cywilne, gospodarcze),
 • postępowanie karne,
 • przygotowanie i nadzorowanie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
 • wsparcie poszukiwania majątku dłużnika,
 • nadzorowanie postępowania egzekucyjnego.
 • analiza prawna wierzytelności oraz posiadanych dokumentów,
 • rekomendacja dla Klienta odnośnie optymalnej strategii prowadzenia sprawy,
 • przygotowanie i złożenie pozwu lub wniosku oraz dalszych pism procesowych,
 • pełna reprezentacja przed sądem,
 • uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku,
 • wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności,
 • uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty,
 • zabezpieczenie należności na posiadanym przez dłużnika majątku,
 • egzekucja z majątku dłużnika.

Bycie częścią TCM Group International pozwala zaoferować naszym klientom usługi prawne w wielu państwach, w tym w Austrii, na Cyprze, Finlandii, Grecji, Holandii, Islandii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Chinach, Indiach, Izraelu, Japonii, Korei Południowej, Jemenie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Ghanie, RPA, USA, Australii, Boliwii, Brazylii, Peru, Ukrainie, Rosji itd. *Usługi mogą się różnić pomiędzy sobą w zależności od konkretnego państwa – zapytaj o szczegóły robert@debtus.pl lub wojciech@debtus.pl

Chcesz dowiedzieć się wiecej – napisz do nas!
pl_PLPL